മറവി

.മറന്നു പോയ പ്രണയം
ഫ്രിഡ്ജില്‍ ഇരുന്നു മരവിക്കുന്നു
എന്നാല്‍ ചൂട് ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല
ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഗതി താളങ്ങളില്‍
ഒരു തുള്ളി ചോരയുടെ സംഗീതം
പ്രണയം കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു
ഒരു നിരാസത്തിന്‍റെ മുറിവില്‍
എണ്ണയായി.
വാക്കുകളുടെ മായയ്ക്കിടയില്‍
കണ്ണു നീരിന്‍റെ ഉപ്പും
വഞ്ചനയുടെ തണുപ്പും
നീറ്റലുകള്‍ക്കിടയില്‍
പ്രണയം കുരുങ്ങിക്കിടന്നു
ഓവനുകള്‍ തണുക്കാറുമില്ല
ഫ്രിഡ്ജുകള്‍ ചൂടാകാറുമില്ല…
ഊതിത്തണുപ്പിക്കാനാവാതെ
പ്രണയം എരിഞ്ഞു തീര്‍ന്നു

Poems and articles by Dr Haroon Ashraf ©

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply